เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดหาอาหารสดที่มีคุณภาพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 และได้พัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการให้เกิดมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการแต่งตั้งจากองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการด้านสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจัดหาสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเด็กนักเรียนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

วิสัยทัศน์

       เป็นผู้นำในธุรกิจจัดหาอาหารสดที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

·       พันธกิจที่มีต่อผู้บริโภค

·       ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม

·       จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

·       มีส่วนช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน และลดปัญหาในการดำเนินงาน

·       รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้บริโภค

·       พันธกิจต่อคู่ค้า

·       ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม

·       ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างคู่ค้า และบริษัทฯ

·       มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิต และลดต้นทุนให้กับคู่ค้า

·       พันธกิจต่อพนักงาน

·       ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม

·       พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สูงยิ่งขึ้น

·       ให้การดูแลพนักงานในด้านสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ

·       ให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน

·       พันธกิจต่อสังคม

·       มีส่วนช่วยกระจายความรู้ ข่าวสาร และโภชนาการที่ดีให้แก่ชุมชน

·       มีส่วนช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชน

·       สร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงจนเกินเหตุ