ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  16
Jan 2018

เต้าหู้พวง

ต้องการซื้อเต้าหู้พวง 5 พวง ขอปลอดสารบอแรกซ์

วัตถุดิบอาหาร

วัตถุดิบอาหาร หมายเหตุ
เต้าหู้พวง 5 พวง