ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  18
Jan 2018

ออเดอร์ร้านเฮียมงกุฎ 18/01/61

เกี้ยมอี๋  10 กก

เต้าหู้ขาว 5 แผ่น 

เต้าหู้พวง 70 พวง

วัตถุดิบอาหาร

วัตถุดิบอาหาร หมายเหตุ
เกี้ยมอี๋ 10 กก
เต้าหู้ขาว 5 แผ่น
เต้าหู้พวง 70 พวง