ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  18
Jan 2018

ไข่ไก่

ต้องการไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวนมาก

วัตถุดิบอาหาร

วัตถุดิบอาหาร หมายเหตุ
ไข่ไก่ เบอร์ 2 (1*30)